วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

ภูเก็ตจัดโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี
จังหวัดภูเก็ตจัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว
      
       
วันที่ 15 ม.ค.56 ที่ห้องสวนหลวง โรงแรมคาทีน่า อ.เมือง จ.ภูเก็ต นางรุจิรา สุนทรมัฏฐ์ เพ็ชรชู ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค ภาค 11 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต ศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย คณะทำงานยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายสตรี/อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวม 110 คน
      
       นางพิมพร ขอศานติวิชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต (พมจ.ภูเก็ต) กล่าวว่า ด้วยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล โดยได้รับสัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาว เป็นสัญลักษณ์สากล เพื่อร่วมกันรณรงค์ทั่วโลก สำหรับประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ได้บัญญัติไว้ให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่พบเห็น หรือทราบการกระทำความรุนแรงให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือตำรวจ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และคณะรัฐมนตรีได้มีมติตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 ให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว
      
       สำหรับจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายของประชากร มีแรงงานย้ายถิ่นจากต่างจังหวัดเข้ามาทำหางานทำ มีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว และประกอบธุรกิจต่างๆ จำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาสังคม ทั้งที่แอบแฝง และปรากฏให้เห็น ซึ่งมีความซับซ้อนต่อเนื่องของความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน และสตรี เป็นปัญหาประการหนึ่งที่แฝงอยู่ในสังคมของจังหวัดภูเก็ต จึงได้มีการจัดทำโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่ทำหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ตลอดจนศึกษาหาแนวทางร่วมกันในการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว
ข้อมูลจาก.. ASTV Manager ภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น: